Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.:

 

- wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

- wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

2. Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych, kodeksu postępowania administracyjnego

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 • znajomość obsługi komputera

 • nieposzlakowana opinia

 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność

 • umiejętność pracy w zespole

 • odporność na sytuacje stresowe

 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

 • posiadanie prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,

 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,

 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,

 • współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,

 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • curriculum vitae,

 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,

 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodzinny,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności,

 • oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem.

5. Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie 1 osoba – asystent rodziny

 • umowa o pracę (zadaniowy czas pracy) na czas określony od 01 czerwca 2022 roku,
  z możliwością przedłużenia

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej,  w godzinach pracy Ośrodka (tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek - czwartek od 7.00 do 15.00 oraz w piątki od 7.00 do 14.00) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY” w terminie do 10 maja 2022 r. (decyduje data wpływu do OPS w Dębnicy Kaszubskiej).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS w Dębnicy Kaszubskiej oraz na tablicy ogłoszeń w OPS w Dębnicy Kaszubskiej.


 

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębncy Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. ks. Antoniego Kani 26

76-248 Dębnica Kaszubska

czynny w poniedziałek 8-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-14

tel. 59 841 2189,

59 813 1564

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

Imieniny