Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznch usług opiekuńczych

   
           

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska

NIP: 8392157165

Tel.: 59 841 21 89

Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu: mpiechna@opsdebnicakaszubska.pl

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA:

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – świadczenie rehabilitacji domowej

 

SPIS TREŚCI

 

 1. Informacje ogólne.

 2. Przedmiot zapytania.

 3. Termin realizacji.

 4. Opis sposobu przygotowania ofert.

 5. Sposób i termin złożenia ofert.

 6. Ocena ofert.

 

ROZDZIAŁ I

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 130000 złotych netto i zgodnie
  z ustawą Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Zamawiający” – należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu „Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę
  w sprawie zamówienia.

 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim
  i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia: Projekt „Srebrna Sieć II” realizowany w ramach Priorytetu 6 – Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
  z Wykonawcami jest: Monika Piechna

 

 

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT ZAPYTANIA I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Świadczenie usług opiekuńczych - rehabilitacja domowa, zgodnie z diagnozą lokalną w oparciu o Indywidualne Ścieżki Reintegracji Uczestników projektu pod nazwą „Srebrna Sieć II ” w Gminie Dębnica Kaszubska.

 2. Oferowana cena pokrywa wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy.

 

 

ROZDZIAŁ III

TERMIN REALIZACJI

Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług ustalony zostanie
z Wykonawcą w momencie podpisania umowy cywilnoprawnej

 

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTA

 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Wraz z ofertą należy przedstawić:

 

 1. dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia do prowadzenia rehabilitacji;

 2. referencje/doświadczenie w zawodzie ;

 3. CV;

 4. klauzulę informacyjną.

 

3. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena netto i brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

4. Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą wyłącznie prowadzone w PLN.

5. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

7. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

8. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie dostarczony/zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny/zaoferowanych cen jednostkowych.

9.Oferta, jak również wszystkie oświadczenia, wykazy i inne dokumenty, stanowiące integralną część ofert (Załączniki), muszą być podpisane przez upoważnionego Przedstawiciela lub Przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z wpisem w odpowiednim dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy.

10. Przewiduje się zawarcie umowy do dnia 30 czerwca 2023 r.

 

ROZDZIAŁ V

SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. ks. Antoniego Kani 26,
76 – 248 Dębnica Kaszubska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2021 r. do godz. 13:00, osobiście/pocztą/przesyłką kurierską/drogą elektroniczną na e-mail: mpiechna@opsdenicakaszubska.pl

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę nie będą zwracane do kierującego ofertę.

 

 

ROZDZIAŁ VI

OCENA OFERT I KRYTERIA

1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Lp.

NAZWA KRYTERIUM

WAGA

1.

Cena

100 %

 

2. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez wykonawcę na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów (w tym załącznik nr 2).

3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów – za kryteria,
o których mowa w niniejszym Rozdziale.

4. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie

 

ROZDZIAŁ VII

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ POSTANOWIENIA UMOWY

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

3. Przedmiot umowy wykonany zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Integralną część niniejszego zapytania ofertowego stanowi:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz doświadczenia na rynku

Załącznik nr 3 – Oświadczenie.

Wykaz załączników uzależniony jest od przedmiotu zamówienia, którego dotyczy zapytanie
ofertowe.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębncy Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. ks. Antoniego Kani 26

76-248 Dębnica Kaszubska

czynny w poniedziałek 8-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-14

tel. 59 841 2189,

59 813 1564

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

Imieniny