Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

 Zapytanie ofertowe nr 6/2021 na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska na rok 2022

Dębnica Kaszubska, dnia 2021.12.06

 Zapytanie ofertowe nr 6/2021

na świadczenie usług w formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska na rok 2022 w związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)

Zamawiający:

NABYWCA:

Gmina Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 16a,76-248 Dębnica Kaszubska, NIP 839-21-92-397

ODBIORCA:

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. ks. Antoniego Kani 26, 76-248 Dębnica Kaszubska

1. Przedmiot i zakres zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie schronienia w formie:

  1. schroniska,

  2. schroniska z usługami opiekuńczymi,

  3. noclegowni

  4. ogrzewalni,
   dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska.

 2. Przedmiotem zamówienia jest pozostawanie w gotowości do przyjęcia osób w:

  1. schronisku,

  2. schronisku z usługami opiekuńczymi,

  3. noclegowni,

  4. ogrzewalni,
   dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska.

 3. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do zapewnienia osobom bezdomnym standardu podstawowych usług, poszerzonych o możliwość skorzystania z jednego gorącego posiłku w noclegowni i ogrzewalni lub całodziennego wyżywienia w schronisku oraz schronisku z usługami opiekuńczymi, kwalifikacji osób świadczących usługi oraz standardu obiektu o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896 z późn. zm.);

 4. Ze względu na szczególny charakter przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości osób, która uzależniona będzie od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie schronienia, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy.

 5. Wykonawca zobowiązuję się do utrzymania w gotowości dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej:

  1. 9 miejsc w schronisku,

  2. 6 miejsc w schronisku z usługami opiekuńczymi,

  3. 1 miejsce w noclegowni,

  4. 1 miejsce w ogrzewalni.

 6. Każdorazowe umieszczenie osoby będzie odbywać się na podstawie skierowania lub indywidualnej decyzji administracyjnej o umieszczenie w schronisku wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej.

2. Miejsce realizacji usługi:

Miejscem realizacji usługi jest miejsce udzielenia schronienia.

3. Wymagania:

 1. W zapytaniu ofertowym mogą barć udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalność w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę;

 2. Wykonawca musi spełniać warunki lokalowe, które spełniają standardy sanitarno – epidemiologiczne i przeciwpożarowe oraz standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896 z późn. zm.);

 3. Odległość miejsca realizacji usługi od gminy Dębnica Kaszubska nie może być większa niż 100 km (zamawiający sam określi odległość);

 4. zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli pod względem zgodności usługi z ofertą. Utrudnienie, uniemożliwienie kontroli bądź negatywny wynik kontroli będzie podstawą do wypowiedzenia umowy.

Podmioty nie spełniające w/w wymagań nie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty.

4. Wymagana dokumentacja: (kserokopie, oryginały do wglądu)

 1. oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w ust 3 pkt 1 i pkt 2;

 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu;

 3. w przypadku fundacji i stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;

 4. w przypadku pozostałych podmiotów ‐inny dokument właściwy dla podmiotu;

 5. dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej;

 6. inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

5. Przewidywany termin realizacji usługi:

Od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

6. Kryteria wyboru oferty:

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie. W przypadku dwóch ofert o jednakowej cenie zostanie wybrana oferta w najbliższej odległości od gminy Dębnica Kaszubska.

Koszt usługi:

Cena powinna obejmować i być przedstawiona z rozbiciem na:

 1. dzienny koszt utrzymania w schronisku,

 2. dzienny koszt utrzymania w schronisku z usługami opiekuńczymi,

 3. dzienny koszt utrzymania w noclegowni

 4. dzienny koszt utrzymania w ogrzewalni,

 5. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do schroniska,

 6. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do schroniska z usługami opiekuńczymi,

 7. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do noclegowni,

 8. miesięczna opłata za gotowość przyjęcia do ogrzewalni.

Kwota odpłatności za pobyt w placówce naliczana będzie za faktycznie zrealizowany czasookres pobytu w placówce. Koszt obliczany będzie jako iloczyn ilości dni pobytu oraz stawki dziennej.

Opłata za utrzymanie miejsca w gotowości stosowana będzie w sytuacji niekorzystania z zabezpieczonego dla potrzeb Ośrodka miejsca w schronisku, schronisku z usługami opiekuńczymi, noclegowni lub ogrzewalni.

Cena (wartość brutto) powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174).

7. Warunki płatności:

 1. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

 2. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty wpłynięcia faktury do OPS wraz z załączonym imiennym wykazem osób objętych wsparciem w formie schronienia oraz ilością dni udzielonego wsparcia

8. Ofertę proszę sporządzić na załączonym formularzu i wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi w ust 4:

 1. złożyć w siedzibie Zamawiającego,

 2. przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej, 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. ks. Antoniego Kani 26,

 3. przesłać na adres poczty elektronicznej: kadry@opsdebnicakaszubska.pl

do dnia 23 grudnia 2021 r. do godz. 1500.

Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwał zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w postępowaniu.


 


 

W załączeniu:

- propozycja cenowa,

- klauzula informacyjna.

ZAŁĄCZNIKI:

Budynek Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębncy Kaszubskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej

ul. ks. Antoniego Kani 26

76-248 Dębnica Kaszubska

czynny w poniedziałek 8-17, wtorek - czwartek 7-15, piątek 7-14

tel. 59 841 2189,

59 813 1564

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

Imieniny